Қа­жы­лық әдеп­те­рі
Қа­жы­лық әдеп­те­рі
9 жыл бұрын 2897
Қайрат Жолдыбайұлы, Мұхитдин Исаұлы
  1. Қа­жы­лық ғи­ба­да­тын адал ең­бек­пен тап­қан қар­жы­мен орын­дау. Ха­рам ақ­ша­мен орын­дал­ған қа­жы­лық­пен па­рыз мойны­нан түс­се де, бұн­дай қа­жы­лық­тың сауабы бол­майды.
  2. Мой­нын­да кісі ақысы[1] бол­са өтеу, иеле­рі­мен ха­лал­да­су.[2] Уақы­ты кел­ме­ген қа­рыз­дар­ды өтеу шарт емес.
  3. Қа­жы­лық­қа ру­ха­ни дайын­да­лу. Қа­жы­лық­қа бар­мас бұ­рын іс­те­ген кү­нә­ла­ры үшін шын жү­рек­пен тәубе етіп, қа­за бол­ған на­маз, ора­за­ла­ры бол­са, мүм­кін­ші­лі­гі­не қа­рай өтеу.
  4. Қа­жы­лық ғи­ба­да­ты­ның қа­лай орын­да­ла­ты­ны жайын­да бі­ле­тін­дер­ден то­лық сұ­рап, үйре­ну.
  5. Қа­жы­лық ғи­ба­да­ты­мен бас­қа­лар­ға мақ­та­ну, бі­реуге көр­се­ту, паң­да­ну сияқ­ты се­зім­дер мен жа­ман пі­кір­лер­ден сақ­та­нып, әр­қа­шан кі­ші­пейіл, ықы­лас­ты бо­лу.
  6. Жақ­сы адам­дар­мен қа­жы­лық­қа бір­ге ба­ру.
  7. Жол­ға шы­ғар­да жә­не үйге қай­тар кез­де екі рә­кат на­маз оқу

Бос уа­қыт­тар­ды зі­кір, дұ­ға, тәс­бих, салауат ай­тып, Құ­ран оқып өт­кі­зу.[1] Елдің қарыздары, жалпы адамдарға байланысты хақтар.

[2] Кешірім сұрап, риза қылу.

0 пікір