Ауаның құрамы
Ауаның құрамы
10 жыл бұрын 125220
Қайрат Жолдыбайұлы

Әр ты­ныс ал­ған сай­ын жұ­та­тын ауа­мыз­дың құ­ра­мын ой­ла­нып кө­рейік! Ауа­ның құ­ра­мын­да 21% от­те­гі, 78% азот, 1% бас­қа газ­дар­дың қо­сын­ды­сы бар. Ауа­ның құ­ра­мын­да­ғы 21% от­те­гі­нің мөл­ше­рі кіш­ке­не кө­бі­рек болғанда күн сәуле­ле­рі ар­қы­лы ке­ле­тін ра­ди­ация­лар сал­да­ры­нан Жер бе­ті тұ­та­нып, лау­ла­ған от­қа ай­на­лып, ал атал­мыш мөл­шер­ден кіш­ке­не азы­рақ бол­ған­да, от­те­гі­нің аз­ды­ғы­нан ты­ныс ала ал­май, бұл дү­ниемен қош ай­ты­сып ке­тер едік.

Біз­дер ауада­ғы от­те­гі­ні жұ­тып, кө­мір­қыш­қыл га­зын бө­ліп шы­ға­ра­мыз. Ал өсім­дік әле­мі бол­са, ке­рі­сін­ше, көмір­қыш­қыл га­зын жұ­тып, от­те­гі бө­ліп шы­ға­ра­ды. Осы­лай­ша ауа үз­дік­сіз ал­ма-ке­зек та­би­ғи жол­мен та­за­ла­нып, адам­ның игі­лі­гі­не ай­на­ла­ды. Өсім­дік­тер де біз сияқ­ты от­те­гі­ні жұ­тып, кө­мір­қыш­қыл га­зын бө­лер бол­са, ауа­мыз­ды қа­лай та­за­лар едік? Әр нәр­се­де өзі­нің құдіретін сез­дір­ген Ұлы Жа­ра­ту­шы қан­дай ұлық!

1 пікір