Те­ңіз­дер­дің бір-бі­рі­не ара­ласпауы
Те­ңіз­дер­дің бір-бі­рі­не ара­ласпауы
10 жыл бұрын 4046
Қайрат Жолдыбайұлы

Зерт­теу­ші­лер­дің те­ңіз­дер­дің ерек­ше қа­сиеті­не бай­ла­ныс­ты соң­ғы ға­сыр­да аш­қан жа­ңа­лық­та­ры­ның бі­рі Құран­ның «Рах­ман» сү­ре­сін­де бы­лай­ша баян­да­ла­ды:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾

«Алла Та­ға­ла екі те­ңіз­ді ағыз­ды, олар бір-бірімен қа­бы­са­ды, бі­рақ ара­ла­рын­да пер­де бол­ған­дық­тан бір бі­рі­мен ара­лас­пай­ды».[1]

Иә, бір-бі­рі­мен қа­бы­сып жат­са да, су­ла­ры ара­лас­пай­тын те­ңіз­дер­дің жо­ғар­ғы аят­та ай­тыл­ған ерек­ше­лі­гі жа­қын­да ға­на мұ­хит зерт­теу­ші­ле­рі та­ра­пы­нан Же­рор­та теңі­зі мен Ат­лант мұ­хи­ты­ның қа­быс­қан же­рі­нен та­был­ды. Ға­сыр­лар бойы бір-бі­рі­мен түйі­сіп тұр­ған те­ңіз су­ла­ры­ның ты­ғыз­дық­та­ры­ның әр түр­лі бо­луы – екі те­ңіз­дің сула­рын бір-бі­рі­не ара­лас­тыр­май ор­та­да кө­рін­бей­тін бір қа­быр­ға бар­дай боп тұ­ра­ды.

Шы­ны­мен-ақ, фи­зи­ка ғы­лы­мы, су ас­ты зерт­теу­ле­рі, ты­ғыз­дық өл­ше­мі сияқ­ты нәр­се­лер әлі адам­ның үш ұйық­та­са тү­сі­не кір­мей­тін дәуір­де Құ­ран­ның бұл ғылыми ақи­қат­ты дөп ба­сып баян­дауы ой­лан­ған адам­ға көп нәр­се­нің бе­тін аша­ры сөз­сіз.

[1] Рах­ман сү­ре­сі/19-20 аят.

0 пікір