Құ­ран жайлы не білеміз?
Құ­ран жайлы не білеміз?
9 жыл бұрын 2168
Қайрат Жолдыбайұлы

Құ­ран араб ті­лін­де «көп оқы­ла­тын кі­тап» де­ген ма­ғы­на­ны біл­ді­ре­ді. Құ­ран – Ұлы Жа­ра­ту­шы­ның ақы­рет­ке дейін ке­ліп-ке­тер бар­ша адам­зат­қа ту­ра жол­ды көр­се­ту үшін соң­ғы пай­ғам­бар Мұхаммед­ке (с.а.у.) уахи ар­қы­лы тү­сі­ріл­ген, оқы­луының өзі ғи­ба­дат са­на­ла­тын мәң­гі­лік илә­һи кі­тап. Құ­ран – өзі­не дейін­гі түс­кен бар­лық па­рақ­тар мен кі­тап­тар­ды қам­ты­ған. Құ­ран – са­на­сы қан­ша же­тіл­се де ақы­рет­ке дейін­гі ке­ле­тін күл­лі адам­зат­тың бар­лық ру­ха­ни әрі зат­тық сұ­ра­ныс­та­ры­на жауап бе­ре­тін, же­ке тұл­ға­лық, қо­ғам­дық әрі әлем­дік бар­лық проб­ле­ма­ла­ры­на қа­те­сіз то­лық ше­шім айтатын, адам­ның са­на­сы же­те бер­мей­тін кө­мес­кі әлем­ді су­рет­теп, бей­мәлім сыр­лар­ды аша­тын, екі дү­ниенің ба­қы­тын көр­се­тіп, ақ пен қа­ра­ның ара-жі­гін ажы­ра­тып, өзі­не се­ніп, шы­рақ тұт­қан жан­дар­ды ру­ха­ни ке­мел­дік­ке тәр­бие­лей­тін Ұлы Жа­ра­ту­шы та­ра­пы­нан жі­бе­ріл­ген қа­сиет­ті соң­ғы кі­тап.

0 пікір