Эволюционерлердің қаңқаларды ғылыми негізсіз жорамалдап, халықты алдауы
Эволюционерлердің қаңқаларды ғылыми  негізсіз жорамалдап, халықты алдауы
10 жыл бұрын 4362

Эво­лю­ционер­лер та­был­ған сүйек­тің бір бө­лі­гі ар­қы­лы бел­гі­лі бір жан иесі­нің су­ре­тін ­яки ма­ке­тін өз мақ­сат­та­ры­на орай­лас­ты­рып ғы­лы­ми не­гіз­сіз қияли жо­ба­лау ар­қы­лы ха­лық­ты өз­де­рі­не сен­діруді көзде­ген. Га­зет­тер­де­гі, жур­нал, кі­тап­тар­да­ғы дар­ви­ни­зм­ді дә­лелдеу­ге қол­дан­ған көп­те­ген су­рет­тер мен ма­кет­тер, мі­не, осын­дай су­рет, ма­кет­тер.

Эво­лю­ционер­лер­дің бұл тұр­ғы­да шек­тен шық­қан­да­ры сон­ша­лық, «Zinjanthropus» деп ата­ла­тын адам­ның бас сүйе­гін не­гіз­ге алып бір-бі­рі­не мүл­де ұқ­са­май­тын үш түр­лі қияли су­рет сал­ған.

0 пікір