Бас­қа да пе­ріш­те­лер
Бас­қа да пе­ріш­те­лер
10 жыл бұрын 4069
Қайрат Жолдыбайұлы

Ұлы Жа­ра­ту­шы­ның ар­шын та­си­тын, сүйік­ті құл­да­ры­ның жү­ре­гі­не ту­ра­лық­ты, ақи­қат­ты ил­һам ете­тін, на­маз оқы­ған­дар­мен бір­ге «фа­ти­ха» сү­ре­сі­нің со­ңын­да «Амин» деп дұ­ға ете­тін, әр­бір таң жә­не екін­ді на­маз­да­рын­да мүмин­дер­мен бір­ге бо­ла­тын, Құ­ран оқыл­ған уа­қыт­та арнайы жер бе­ті­не тү­се­тін, ғы­лым ал­қа­ла­ры мен өз ара­ла­рын­да Алланың кі­та­бын оқып, уа­ғыз ай­тып, Оны ес­ке алу үшін жи­нал­ған бар­лық жер­лер­ді ар­найы ара­лап, сол жер­де­гі­лер­ге Алладан ра­қым­ды­лық ті­леп, ке­ші­рім өтіне­тін, әр­бір адам­ды қор­ғап жү­ре­тін, Бә­дір шай­қа­сын­да кө­мек­тес­кен­дей шы­найы мұ­сыл­ман­дар­ға қиын ке­зең­де Алланың рұқ­са­ты­мен кө­мек­те­се­тін пе­ріш­те­лер­дің де бар еке­нін ха­дис­тер мен аят­тар­дан аң­ға­ра­мыз. Періштелер­дің жал­пы са­ны біз­ге бей­мә­лім.

0 пікір