АҚЫР­ҒЫ ПАЙ­ҒАМ­БАР – МҰХАММЕД­ТІҢ (С.А.У.) ХАҚ ЕКЕН­ДІ­ГІ­НІҢ ДӘ­ЛЕЛ­ДЕ­РІ
АҚЫР­ҒЫ ПАЙ­ҒАМ­БАР – МҰХАММЕД­ТІҢ (С.А.У.) ХАҚ ЕКЕН­ДІ­ГІ­НІҢ ДӘ­ЛЕЛ­ДЕ­РІ
9 жыл бұрын 4109
Қайрат Жолдыбайұлы

Ті­лі­міз бен жү­ре­гі­міз­ден те­рең орын ал­ған «Лә илә­һә ил­лаллаһ», «Алладан бас­қа тә­ңір жоқ» сө­зі­нің ажы­ра­мас бө­лі­гі «Му­хам­мә­дур-ра­су­лул­лаһ» яғ­ни, «Му­хам­мед Оның Ел­ші­сі» сө­зі – ис­лам ді­нін­де не­гіз­гі се­нім­дер­дің бірі. Тө­мен­де Оның Алланың адам­зат­қа жі­бер­ген шынайы ел­ші­сі екен­ді­гін біл­ді­ре­тін нақ­ты дә­лел­дер кел­ті­ріл­ген. Оның шы­найы пай­ғам­бар­лы­ғы­ның дә­лел­де­рін қам­тып жа­зу еш­кім­нің қо­лы­нан ке­лер іс емес еке­ні анық. Өйтке­ні Оның (с.а.у.) киелі аузы­нан шық­қан әр­бір сө­зі, әр­бір іс-қи­мы­лы, қыс­қа­сы, өмі­рі­нің әр­бір сә­ті – күн­дей жар­қы­рап ға­лам­ға сәуле шаш­қан нұр­лы ел­ші­лі­гі­не дәлел.

0 пікір