Аллаға иман
Аллаға иман
10 жыл бұрын 5099
Қайрат Жолдыбайұлы

Әлем­де­гі ең үл­кен

ақи­қат – Ұлы Жа­ра­ту­шы­ны та­ну,

Оған де­ген ма­хаб­бат­ты ояту.

 

Алла Та­ға­лаға иман келтірген мұсылман баласы Оны көр­кем си­пат­та­ры ар­қы­лы та­нуға тиіс. Ұлы Жа­ра­ту­шы­ны та­ну дә­ре­же­сі­не қа­рай адамның Оған де­ген ма­хаб­ба­ты артып, үмі­ті мен қор­қуы кү­шейе тү­се­ді. Оны та­ны­ған сай­ын има­ны кү­шейеді. Ұлы Жа­ра­ту­шы­сы­на деген жақындығын се­зі­ніп, та­қу­алы­ғы мен тәуеке­лі ар­та тү­се­ді. Ұлы Иесін жет­кі­лік­ті түр­де та­ны­ған адам ға­на кү­нә атаулыдан бойын мейлінше алыс үстап, түрлі күдікті ойлардан аулақ жүреді. Адам ақы­лы Ұлы Алланы толық та­нып, бі­ле ал­май­ды. Өйтке­ні адам шектеу­лі, ал Ол – шек­сіз. Деcек те, Оны Құ­ран­да әрі ха­дис­тер­де айтыл­ған си­пат­та­ры ар­қы­лы та­нып-бі­лу­ге мін­дет­ті­міз.

0 пікір